Pirmsskolas izglītības iestādes pedagoģiskais darbs organizēts pamatojoties uz:

 • pirmsskolas izglītības programmu (programmas kods 01011111; licence Nr. V-9125, izsniegta 08.06.2017.);
 • speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem (programmas kods 01015511; licence Nr. V-9126, izsniegta 08.06.2017.)

Iestādē strādā pieredzējuši, radoši pedagogi un citi speciālisti:

Vadītājas vietniece izglītības jomā
 • Pirmsskolas skolotājas
 • Sporta skolotājas
 • Mūzikas skolotājas
 • Logopēdes
 • Medicīnas māsa
 • Tehniskais personāls.

Pirmsskolas izglītības iestādes mērķi:

1.  Organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmskolas izglītības vadlīnijās nosprausto mērķu sasniegšanu.

2.  Veicināt izglītojamā vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, tādējādi mērķtiecīgi nodrošinot izglītojamajam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei.

Pirmsskolas izglītības iestādes galvenie uzdevumi:

 • īstenot izglītības programmas, organizēt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties izglītošanas metodes un formas, mērķtiecīgi nodrošinot izglītojamo personības daudzpusīgu veidošanos, veselības stiprināšanu un sagatavošanu pamatizglītības apguves uzsākšanai;
 • sekmēt izglītojamā fizisko spēju attīstību un kustību apguvi;
 • sekmēt izglītojamā pašapziņas veidošanos, spēju un interešu apzināšanos, jūtu un gribas attīstību, veicinot izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību;
 • veidot izglītojamā pamatiemaņas patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, kā arī veicināt izglītojamā izziņas darbības un zinātkāres attīstību, nodrošinot zināšanu un prasmju apguvi;
 • sekmēt izglītojamā saskarsmes un sadarbības prasmju attīstību;
 • sekmēt pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamajam pašam pret sevi, ģimeni, citiem cilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Veidot izpratni par cilvēktiesību pamatprincipiem un audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus;
 • veikt valodas korekciju, balstoties uz attīstošu un veselīgu vidi, sensoro audzināšanu;
 • sadarboties ar izglītojamā vecākiem vai citiem izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – vecāki), lai nodrošinātu izglītojamā sagatavošanu pamatizglītības apguves uzsākšanai;
 • nodrošināt izglītības programmu īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos mācību līdzekļus;
 • racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos un personāla resursus.