Audzēkņu reģistrēšana, uzņemšana un atskaitīšana pirmsskolas izglītības iestādē notiek atbilstoši Saldus novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 9 „Par bērnu reģistrēšanas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Saldus novada pirmsskolas izglītības iestādēs” (27.04.2017.) (saistošie noteikumi)

Bērna pieteikšana uz vietu PII „Pasaciņa” notiek no bērna dzimšanas reģistrēšanas brīža. Izglītības iestāde pieņem un reģistrē pieteikumu bērna reģistrācijai rindā, ja bērna vecāki iesniedz:

  • reģistrācijas iesniegumu;
  • bērna dzimšanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu.
Informāciju par Pieteiktajiem bērniem uz Saldus pirmsskolas izglītības iestādi "Pasaciņa"  var atrast Saldus pašvaldības mājas lapā www.saldus.lv - Novads- izglītība- izglītības iestādes- pirmsskolas izglītības iestādes un grupas pie skolām.

Informāciju par brīvajām vietām Saldus novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs var atrast Saldus pašvaldības mājas lapā www.saldus.lv - Novads- izglītība- izglītības iestādes- pirmsskolas izglītības iestādes un grupas pie skolām.

Iestādē grupu komplektēšana notiek ik gadu no 2.maija līdz 25. augustam un to veic iestādes vadītāja. Grupas komplektē ņemot vērā bērnu vecumu, bērnu skaitu un vecāku (aizbildņu) vēlēšanos (brāļiem un māsām iespējams būt vienā grupā).Gada laikā atbrīvotās bērnu vietās tiek uzņemti citi bērni ievērojot bērnu rindas uz pirmsskolas izglītības iestādi reģistru.

Vadītāja telefoniski vai izsūtot vēstuli (uz e-pastu vai pa pastu) informē vecākus par bērna uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādē un termiņu, kādā iesniedzami dokumenti. Vecākiem norādītajā termiņā neierodoties izglītības iestādē, lai nokārtotu uzņemšanas dokumentus vai uzrakstītu iesniegumu par rindas saglabāšanu, vieta uz izglītības iestādi netiek saglabāta.

Audzēkņu, viņu vecāku (personu, kas viņus aizvieto) un citu personu uzvedības noteikumus iestādē, tās teritorijā un iestādes organizētajos pasākumos  nosaka Saldus pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” Iekšējās kārtības noteikumiUzturēšanās kārtība iestādē un Uzturēšanās kārtība iestādē Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.